2021 Kaohsuing Taiwan 《Wish Blow》Public art

↑2021/12/24 testing video