2021 Kaohsuing Taiwan - Wish Blow, Public art

↑2021/12/24 testing video